Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 11 trong dạy học trích đoạn "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" (Hồi V, kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng) : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67865Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 11 trong dạy học trích đoạn "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" (Hồi V, kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng) : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67865