Nhận thức về bệnh tâm thần phân liệt của thân nhân có bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Thành Phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67878Nhận thức về bệnh tâm thần phân liệt của thân nhân có bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Thành Phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67878