Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 ban cơ bản theo hướng dạy học khám phá : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67880Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 ban cơ bản theo hướng dạy học khám phá : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67880