Nghiên cứu tích hợp Viễn thám, Hệ thông tin địa lý và mô hình khai phá dữ liệu trong đánh giá nguy cơ mắc bệnh sốt rét tại tỉnh Đăk Nông : Đề tài NCKH.QG.17.20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67890Nghiên cứu tích hợp Viễn thám, Hệ thông tin địa lý và mô hình khai phá dữ liệu trong đánh giá nguy cơ mắc bệnh sốt rét tại tỉnh Đăk Nông : Đề tài NCKH.QG.17.20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67890