Xác định điều kiện nuôi thích hợp thu sinh khối của nấm men Probiotic Saccharomyces Boulardii SB2 ở quy mô bình lắc và 30 lít

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67908Xác định điều kiện nuôi thích hợp thu sinh khối của nấm men Probiotic Saccharomyces Boulardii SB2 ở quy mô bình lắc và 30 lít

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67908