Xây dựng và phát triển thư viện điện tử trong hệ thống thư viện đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68032Xây dựng và phát triển thư viện điện tử trong hệ thống thư viện đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68032