Xây dựng và phát triển kho tài nguyên số cho thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68033Xây dựng và phát triển kho tài nguyên số cho thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68033