Khởi nghiệp kinh doanh trong các trường đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi sang cơ chế tự chủ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68037



Khởi nghiệp kinh doanh trong các trường đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi sang cơ chế tự chủ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68037