Từ tư tưởng của V.I.Leennin về việc sử dụng chuyên gia tư sản, suy ngẫm về đào tạo về sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68164Từ tư tưởng của V.I.Leennin về việc sử dụng chuyên gia tư sản, suy ngẫm về đào tạo về sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68164