Viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6825Viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6825