Áp dụng học tập qua trải nghiệm trong đào tạo cử nhân ngành quản trị văn phòng và khoa học quản lý tại trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68313Áp dụng học tập qua trải nghiệm trong đào tạo cử nhân ngành quản trị văn phòng và khoa học quản lý tại trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68313