Nghiên cứu và xây dựng phần mềm xác định trạng thái đi xe máy sử dụng thuật toán học máy véc-tơ và cảm biến tích hợp trên điện thoại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68320Nghiên cứu và xây dựng phần mềm xác định trạng thái đi xe máy sử dụng thuật toán học máy véc-tơ và cảm biến tích hợp trên điện thoại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68320