Giải pháp nâng cao hiệu năng hệ thống mã hóa, giải mã tiếng nói dựa trên tính chất thưa của dữ liệu tiếng nói trong miền thời gian

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68321Giải pháp nâng cao hiệu năng hệ thống mã hóa, giải mã tiếng nói dựa trên tính chất thưa của dữ liệu tiếng nói trong miền thời gian

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68321