49% lượng tri thức sinh viên tiếp nhận được từ thư viện so với 39% lượng tri thức tiếp nhận từ giảng viên và 11% tiếp nhận tri thức từ các nguồn khác (Internet)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6835649% lượng tri thức sinh viên tiếp nhận được từ thư viện so với 39% lượng tri thức tiếp nhận từ giảng viên và 11% tiếp nhận tri thức từ các nguồn khác (Internet)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68356