VNU 4.0 (2020-2025): Phát triển đại học số - đại học thông minh trên nền tảng trung tâm tri thức số - học tập số - nghiên cứu số VNU-LIC 4.0

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68360VNU 4.0 (2020-2025): Phát triển đại học số - đại học thông minh trên nền tảng trung tâm tri thức số - học tập số - nghiên cứu số VNU-LIC 4.0

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68360