Cẩm nang Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 2019: Phát triển đại học số - Đại học thông minh trên nền tảng học liệu số VNU-LIC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68364Cẩm nang Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 2019: Phát triển đại học số - Đại học thông minh trên nền tảng học liệu số VNU-LIC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68364