Pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ tại ngân hang thương mạiở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6838Pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ tại ngân hang thương mạiở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6838