Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng : Đề tài NCKH.BĐKH/11-15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68398Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng : Đề tài NCKH.BĐKH/11-15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68398