Nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn và khảo nghiệm bộ giống lúa chịu hạn thích ứng cho vùng Duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu của biến đổi khí hậu : Đề tài NCKH.BĐKH-22

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68399Nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn và khảo nghiệm bộ giống lúa chịu hạn thích ứng cho vùng Duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu của biến đổi khí hậu : Đề tài NCKH.BĐKH-22

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68399