Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền Bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu : Đề tài NCKH.BĐKH/11-15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68401Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền Bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu : Đề tài NCKH.BĐKH/11-15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68401