Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu : Đề tài NCKH.BĐKH/11-15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68406Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu : Đề tài NCKH.BĐKH/11-15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68406