Nghiên cứu và xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu : Đề tài NCKH.BĐKH.32

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68407Nghiên cứu và xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu : Đề tài NCKH.BĐKH.32

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68407