Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên đất trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam : Đề tài NCKH.BĐKH.40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68408Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên đất trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam : Đề tài NCKH.BĐKH.40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68408