Nghiên cứu luận cứ khoa học cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam : Đề tài NCKH.BĐKH.43

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68409Nghiên cứu luận cứ khoa học cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam : Đề tài NCKH.BĐKH.43

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68409