Bơm ngược và các chất ức chế bơm ngược

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68475Bơm ngược và các chất ức chế bơm ngược

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68475