Nghiên cứu tác dụng ức chế enzym α-glucosidase và quét gốc tự do DPPH của cao chiết hạt cà phê xanh (Coffea canephora)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68476Nghiên cứu tác dụng ức chế enzym α-glucosidase và quét gốc tự do DPPH của cao chiết hạt cà phê xanh (Coffea canephora)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68476