Thiết kế không gian thư viện phục vụ đại học số - đại học thông minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68479Thiết kế không gian thư viện phục vụ đại học số - đại học thông minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68479