Dược động học quần thể của rifampicin trên bệnh nhân lao phổi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68481Dược động học quần thể của rifampicin trên bệnh nhân lao phổi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68481