Đa hình đơn nucleotide APOC3-rs2854116 liên quan đến rối loạn cholesterol tổng số ở trẻ em tiểu học tại Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68487Đa hình đơn nucleotide APOC3-rs2854116 liên quan đến rối loạn cholesterol tổng số ở trẻ em tiểu học tại Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68487