Phân tích chẩn đoán bệnh phè đại thất trái dựa trên tín hiệu điện tâm đồ và logic mờ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68488Phân tích chẩn đoán bệnh phè đại thất trái dựa trên tín hiệu điện tâm đồ và logic mờ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68488