Chi phí điều trị trực tiếp do biến chứng huyết khối tĩnh mạch 90 ngày sau phẫu thuật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68490Chi phí điều trị trực tiếp do biến chứng huyết khối tĩnh mạch 90 ngày sau phẫu thuật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68490