Giải phẫu động mạch não giữa và một số động mạch liên quan trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 256 dãy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68491Giải phẫu động mạch não giữa và một số động mạch liên quan trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 256 dãy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68491