Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68496Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68496