Phân loại lớp phủ đô thị cho khu vực Hà Nội- Việt Nam sử dụng ảnh vệ tinh Venus

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68499Phân loại lớp phủ đô thị cho khu vực Hà Nội- Việt Nam sử dụng ảnh vệ tinh Venus

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68499