Phân loại lớp phủ đô thị cho thủ đô Viên Chăn – Lào, sử dụng ảnh Composite Landsat-8

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68500Phân loại lớp phủ đô thị cho thủ đô Viên Chăn – Lào, sử dụng ảnh Composite Landsat-8

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68500