Giải pháp sinh báo cáo tài chính động sử dụng công nghệ Oracle BI Publisher

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68501Giải pháp sinh báo cáo tài chính động sử dụng công nghệ Oracle BI Publisher

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68501