Hoàn thiện chính sách nhân lực Khoa học và Công nghệ trong trường đại học nhằm hình thành đại học định hướng nghiên cứu (nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68518Hoàn thiện chính sách nhân lực Khoa học và Công nghệ trong trường đại học nhằm hình thành đại học định hướng nghiên cứu (nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68518