Thư viện là biểu tượng của tri thức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68543Thư viện là biểu tượng của tri thức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68543