Biến đổi sở hữu ruộng đất ở Kiên Mỹ (Bình Định) sau chính sách quân điền năm Minh Mệnh thứ 20 (1839)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68638Biến đổi sở hữu ruộng đất ở Kiên Mỹ (Bình Định) sau chính sách quân điền năm Minh Mệnh thứ 20 (1839)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68638