Vài nét về nghề trồng lúa và một số loại cây trồng ở Vĩnh Long thời kỳ 1954-1975

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68703Vài nét về nghề trồng lúa và một số loại cây trồng ở Vĩnh Long thời kỳ 1954-1975

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68703