Vài nét về đội ngũ chức sắc làng xã ở Bình Định nửa đầu thế kỷ XIX( Qua tư liệu địa bạ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68951Vài nét về đội ngũ chức sắc làng xã ở Bình Định nửa đầu thế kỷ XIX( Qua tư liệu địa bạ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68951