Một số suy nghĩ về những bài học lớn của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68963Một số suy nghĩ về những bài học lớn của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68963