Nguyễn Trãi đã từng sang Trung Quốc hay không?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68999Nguyễn Trãi đã từng sang Trung Quốc hay không?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68999