Một số tư liệu về Trương Vĩnh Ký với những tác phẩm của ông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69281Một số tư liệu về Trương Vĩnh Ký với những tác phẩm của ông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69281