Đông Kinh Nghĩa Thục và Fukuzawa Yukichi ( Phúc Trạch Dụ Cát)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69282Đông Kinh Nghĩa Thục và Fukuzawa Yukichi ( Phúc Trạch Dụ Cát)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69282