Diagnostic de pannes de robots mobiles par "deep learnig" = Mô hình Học sâu cho chuẩn đoán lỗi của robot di động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69290Diagnostic de pannes de robots mobiles par "deep learnig" = Mô hình Học sâu cho chuẩn đoán lỗi của robot di động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69290