Modélisationdynamiquedesgestesd’écrituresmédiévalesparvidéo = Mô hình động các cử chỉ viết tay thời trung cổ bằng video

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69291Modélisationdynamiquedesgestesd’écrituresmédiévalesparvidéo = Mô hình động các cử chỉ viết tay thời trung cổ bằng video

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69291