Extraction of cues for inside/outside scan registration = Trích xuất các tín hiệu cho đăng ký quét bên trong và bên ngoài

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69293Extraction of cues for inside/outside scan registration = Trích xuất các tín hiệu cho đăng ký quét bên trong và bên ngoài

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69293