Chuyển biến xã hội vùng nông thôn châu thổ sông Hồng thế kỷ XVII-XVIII

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69296Chuyển biến xã hội vùng nông thôn châu thổ sông Hồng thế kỷ XVII-XVIII

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69296