Nghiên cứu lỗi phát âm của người Thái Lan học tiếng Việt (trên cứ liệu cộng đồng người Thái ở Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69554Nghiên cứu lỗi phát âm của người Thái Lan học tiếng Việt (trên cứ liệu cộng đồng người Thái ở Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69554